Privacyverklaring
Klikt u hier voor ons Privacybeleid

Disclaimer
Het gebruik van enige informatie door een bezoeker c.q. gebruiker van deze site, verkregen middels het bezoek aan deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. KDS-RC-HeliShop spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante informatie waarnaar wordt verwezen en waarin KDS-RC-HeliShop als doorgeefluik fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan KDS-RC-HeliShop niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. KDS-RC-HeliShop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door onjuist gebruik van producten of uit aangeboden of verwezen informatie. De site KDS-RC-HeliShop bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van KDS-RC-HeliShop worden gehost. KDS-RC-HeliShop is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. KDS-RC-HeliShop geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken we u zich per email tot ons te richten via dit mail adres info@kds-rc-helishop.nl